Hankasalmen riistanhoitoyhdistys ry

Riistanhoitoyhdistyksen tavoitteena on edistää kestävää riistataloutta omalla toimialueellaan. Toimintaperiaatteen mukaan metsästyksen tulisi olla kestävää, turvallista ja eettisesti hyväksyttävää. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja ja toisaalta takaamaan riistaeläinkantojen kestävyys. Riistanhoitoyhdistys tarjoaa metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyviä asiantuntijapalveluita sekä edistää metsästäjien vapaaehtoistoimintaa.

Riistanhoitoyhdistys hoitaa säädettyjä julkisia hallintotehtäviä.  Julkisiin hallintotehtäviin kuuluvat esimerkiksi metsästyslainmukaisten ampumakokeiden järjestäminen ja riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lainmukaisten metsästäjätutkintojenjärjestäminen. Riistanhoitoyhdistys osallistuu riistavahinkolain mukaisiin maastotarkastuksiin ja avustaa viranomaisia metsästyslainmukaisen metsästyksen valvonnassa.

Riistanhoitoyhdistystä valvoo ja johtaa riistanhoitoyhdistyksen hallitus ja käytännön toiminnasta vastaa toiminnanohjaaja. Riistanhoitoyhdistys rahoittaa toimintansa pääasiassa riistanhoitomaksuvaroilla. Hankasalmen riistanhoitoyhdistykseen kuuluu 668 metsästyskortin maksanutta henkilöä. (2013)